"CARNetov edukacijski centar Edupoint već nekoliko godina radi na različitim projektima vezanim za edukaciju putem Interneta."
 
"Osnovni cilj projekta nabave, izrade i implementacije online tečajeva jest omogućiti hrvatskoj akademskoj zajednici pohađanje različitih online tečajeva na temu upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija."

Petar Jandrić: Projekt nabave, izrade i implementacije online tečajeva
Listopad 2004. / godište IV / ISSN 1333-5987
Nema dvojbe: online tečajevi su obrazovna tehnologija sutrašnjice. Zahvaljujući predanom radu CARNetovih djelatnika, u tom segmentu obrazovanja Hrvatska postiže rezultate koji su usporedivi s onima u zemljama neposrednog okružja. Kao i kod svake nove tehnologije, proces izrade i održavanja online tečajeva još uvijek je pun nedoumica i kontroverzi. Iz tog razloga, glavnina vrijednosti projekta nabave, izrade i implementacije online tečajeva u hrvatsku akademsku zajednicu leži u preciznoj razradi radnog procesa izrade online tečajeva i preporukama koje upućuju na rješenja najčešćih usputnih poteškoća.

Petar Jandrić

Kao što je poznato svakom redovitijem čitatelju časopisa Edupoint, online tečajevi su obrazovna tehnologija sutrašnjice. Usporedba današnjeg stupnja razvoja metodike online obrazovanja s povijesti računalne industrije pokazuje da se metodika online obrazovanja nalazi otprilike na stupnju na kojem se računalna industrija nalazila u vrijeme pojave prvih osobnih računala.

CARNet je ustanova zadužena za razvoj i promociju upravo takvih tehnologija. Iz tog razloga, CARNetov edukacijski centar Edupoint već nekoliko godina radi na različitim projektima vezanim za edukaciju putem Interneta.

»Premještanje« polaznika tečaja iz predavaonice pred ekran znatno je složeniji zadatak od digitaliziranja standardnih udžbenika i korištenja računalne komunikacije s mentorom. Online obrazovanje toliko je različito od standardnoga da sa sobom nosi korjenite promjene u psihologiji obrazovanja, metodici, didaktici, komunikologiji i ostalim znanostima čija je dostignuća prijeko potrebno implementirati u uspješan edukacijski sadržaj. Sva složenost ove problematike lako je vidljiva i iz samog programa E-learning akademije koji se sastoji od znanja i vještina prikupljenih s niza različitih područja koja su do jučer smatrana nespojivim.

Ciljevi projekta

Osnovni cilj projekta nabave, izrade i implementacije online tečajeva jest omogućiti hrvatskoj akademskoj zajednici pohađanje različitih online tečajeva na temu upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Prva faza projekta sastojala se od proučavanja dosadašnjih iskustava vezanih za online tečajeve i ispitivanja ponude gotovih tečajeva na tržištu. Potraga za iskustvima pokazala je da su gotovo svi dosadašnji ozbiljniji projekti izrade online tečajeva u Hrvatskoj na neki način povezani s CARNetom. Svega nekoliko komercijalnih tvrtki upustilo se u izradu vlastitih tečajeva, no pomnom analizom ustanovljeno je da obujmom i kvalitetom ne zadovoljavaju standarde akademske zajednice.

Zato je projektni tim odlučio proizvesti vlastite tečajeve. Kako u Hrvatskoj još uvijek ne postoje školovani ljudi koji posjeduju sva potrebna znanja - instrukcijski dizajneri, već na samom početku izrade tečajeva nametnula su se pitanja: Koje su teme najpogodnije za izradu online tečajeva? Kako sastaviti timove za izradu tečajeva? Na koji način povezati znanje tolikog broja stručnjaka u smislenu cjelinu?

Jedan od temeljnih ciljeva projekta jest sustavno obraditi iskustva iz procesa izrade online tečajeva te izraditi i objaviti preporuke za izvođenje sličnih projekata u budućnosti. Na taj način projektni tim namjerava postići dvostruki učinak. Pored mogućnosti pohađanja online tečajeva pripadnici akademske zajednice dobit će i precizne upute kako organizirati njihovu izradu u vlastitoj radnoj sredini!

Ciljevi projekta:

  • proučiti postojeće stanje u Hrvatskoj
  • izraditi vlastite online tečajeve
  • sustavno obraditi iskustva s projekta i izraditi preporuke za izvođenje sličnih projekata u budućnosti

O kojim se tečajevima radi?

Analizirajući rezultate anketa koje su ispunjavali polaznici postojećih Edupointovih tečajeva kao i rezultate Istraživanja CARNetovih korisnika, članovi projektnog tima odabrali su najtraženije teme. Na temelju tih podataka pokrenuta je izrada triju tečaja pod radnim nazivima:

  • Izrada i publiciranje web stranica pomoću FrontPagea
  • Pretraživanje online baza podataka
  • Izrada online tečaja pomoću WebCT-a

Tečaj Izrada i publiciranje web stranica pomoću FrontPagea namijenjen je ponajprije studentskoj populaciji, tečaj Pretraživanje online baza podataka namijenjen je svem znanstvenom osoblju koje ima potrebu za pretraživanjem znanstvenih publikacija, dok je tečaj Izrada online tečaja pomoću WebCT-a namijenjen prije svega predavačima u visokoškolskim ustanovama koji žele izraditi i voditi vlastiti online tečaj.

Izrađeni tečajevi:

  • Izrada i publiciranje web stranica pomoću FrontPagea
  • Pretraživanje online baza podataka
  • Izrada online tečaja pomoću WebCT-a

Izrada tečajeva

Jedan od najraširenijih i najprihvaćenijih modela izrade online tečajeva, popularni model ADDIE, pokazao se najpogodnijim i za hrvatske uvjete. Ipak, zbog specifičnosti hrvatskog visokoškolskog sustava kao i kulturnog kruga općenito bilo ga je potrebno temeljito prilagoditi.

Slika 1. prikazuje standardni model ADDIE u interpretaciji instrukcijskog dizajnera Dhala Anglade. Više o primjeni ovog modela možete saznati na adresi http://www.pace.edu/ctlt/newsletter/articles/idm.htm.

Najprije su izrađene metodičke upute i tehnički standardi. Ti dokumenti predstavljaju odličan sažetak dosadašnjih teorijskih i praktičnih znanja o izradi online tečajeva, a svim suradnicima na projektu služe kao uputa za rad. Zatim su pronađeni autori i recenzenti, čija je uloga na projektu važnija nego što je uobičajeno. Naposljetku je sastavljen i ostatak tima, koji se uglavnom sastoji od pojedinaca koji već imaju iskustva s online obrazovanjem.

U radu su korištena iskustva prikupljena na pilot-projektu izvršenom u suradnji s Učilištem Algebra, u kojem je provedeno ispitivanje uspješnosti dvaju online tečaja na studentskoj populaciji. Opća svojstva tečajeva određena su u skladu s Istraživanjem CARNetovih korisnika koje je proveo Institut za društvene znanosti Ivo Pilar, a velika pomoć u predviđanju tijeka projekta bila su ranija iskustva CARNetova edukacijskog centra Edupointa.

Tijek projekta, broj suradnika i njihova zaduženja kao i sama koncepcija izrade (faze koje tečaj mora proći prije objavljivanja) prikazani su na slici 2.  

Slika 2. predstavlja modificirani ADDIE model (Jugo, Jandrić), koji se uz predvidiva odstupanja pokazao iznimno pogodnim za hrvatske prilike. 

Praćenje i poboljšavanje tečajeva

Usprkos brojnim recenzijama, lekturi, korekturi i ostalim kontrolnim mehanizmima, proces izrade tečajeva ne završava s početkom nastave. Projektom je predviđena tromjesečna faza pokusnog izvođenja tečajeva, u kojoj će projektni tim pomno pratiti njihovo odvijanje i zadovoljstvo polaznika. Tek nakon unošenja posljednjih izmjena i potpune prilagodbe tečajeva realnim uvjetima, tečajevi će biti u potpunosti dovršeni.

Nadzor nad tečajevima niti tada ne prestaje. Kako su teme svih tečajeva usko povezane s modernim informatičkim tehnologijama, projektni će tim redovito nadzirati njihovu usklađenost s tehnološkim napretkom i unositi nadolazeće promjene. 

Takav način rada znatno je dulji i zamorniji od klasičnog pristupa izradi i održavanju edukacijskih materijala, u kojem autor gubi nadzor nad nastavnim sadržajem u času kada ga preda na izvođenje. Bez obzira na povećane napore članova tima, razlika u kvaliteti tečajeva dobivenih sustavnim usavršavanjem prema ADDIE modelu višestruko nadmašuje financijsko i vremensko ulaganje.

Objavljivanje tečajeva

Prijave za ove tečajeve CARNetov edukacijski centar Edupoint zaprimat će od sredine studenoga, dok će prva grupa polaznika otpočeti s pohađanjem početkom prosinca. Želite li saznati nešto više o projektu ili se prijaviti na online tečaj, obratite se na adresu edupoint@CARNet.hr.

Životopis
 
Petar Jandrić diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2003) i magistrirao edukaciju na Moray House School of Education Sveučilišta u Edinburghu (2007). Od važnijih poslova radio je u poduzeću za geofizička istraživanja – Geofizici, u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNetu i u Nacionalnom centru za e-znanost Sveučilišta u Edinburghu. Trenutno je zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Glasgowu, gdje se bavi razvojem novih obrazovnih programa i implementacijom obrazovnih tehnologija. Sudjelovao je u radu programskih odbora brojnih stručnih i znanstvenih konferencija. Redovno sudjeluje u donošenju europskih edukacijskih standarda. Vodio je brojne obrazovne projekte u Hrvatskoj i UK-u i surađivao na europskim projektima iz ciklusa FP5, FP6 i FP7. Predavao je na poslijediplomskom studiju iz distribuiranog računarstva na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Edinburghu. Povremeno predaje na veleučilištima diljem Hrvatske, gdje je izabran u nastavno zvanje predavača. Objavio je preko deset stručnih i znanstvenih radova iz područja obrazovanja. Uredio je tri sveučilišna udžbenika; kreirao je, uredio ili recenzirao preko deset kolegija za dodiplomske i poslijediplomske studije u Hrvatskoj i UK-u. Redovno javno govori o temama s područja obrazovanja i objavljuje znanstvene i popularne tekstove u domaćim i inozemnim časopisima.
   
  Naslov
 
  Ciljevi projekta
 
  O kojim se tečajevima radi?
 
  Izrada tečajeva
 
  Praćenje i poboljšavanje tečajeva
 
  Objavljivanje tečajeva
 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.