Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2005. godine "Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. - 2010." u kojem su naglašene potrebe poboljšanja kvalitete obrazovanja, upotrebe ICT-a te cjeloživotnog učenja.
 
Obrazovanjem budućih učitelja kroz upotrebu različitih modela e-learninga od kombiniranog modela do udaljenog učenja, osigurala bi se njihova spremnost za korištenje e-learninga u svakodnevnom poučavanju učenika te u osobnom stručnom usavršavanju.

Lidija Kralj: Spremnost Hrvatske za e-learning - kakav je potencijal hrvatskog školstva za e-learning
Lipanj 2006. / godište VI / ISSN 1333-5987
U radu je analizirana spremnost hrvatskog školstva za e-learning u skladu s kriterijem Potencijal (Capability) navedenim u Economistovom članku. Naglasak je stavljen na spremnost za e-learning kod učitelja i učenika obuhvaćenih osnovnoškolskim sustavom. Procjena pojedinih elemenata tog kriterija pokazala je da je Hrvatska spremna za e-learning iako ima nedostataka u pojedinim elementima. Promjene u hrvatskom sustavu obrazovanja su očite i usmjerene ka suvremenom pristupu, upotrebi tehnologija i cjeloživotnom obrazovanju tako da će omogućiti upotrebu e-learninga u cjelokupnom sustavu obrazovanja, a time i u poslovnom okruženju.

Lidija Kralj
Osnovna škola Veliki Bukovec

Časopis The Economist Intelligence Unit je 2003. godine objavio istraživanje "E-learning Readiness Ranking" među 60 najvećih svjetskih gospodarstava. E-learning readiness ranking pokazuje spremnost neke države da stvara, koristi i razvija e-learning u poslovnom okruženju, školstvu, administraciji te društvu općenito. U popisu država uključenim u tu analizu nalaze se, između ostalih i Švedska, Belgija, Ukrajina, Mađarska, Meksiko, Poljska, Pakistan, ali ne i Hrvatska. Prema provedenom istraživanju formirana je tablica u kojoj se na prvim mjestima nalaze Švedska i Kanada, u sredini Mađarska, Poljska i Slovačka, a među posljednjim Iran i Nigerija.

Za procjenu spremnosti neke zemlje za e-learning The Economist (2003) predlaže model 4C:

  • Connectivity (povezanost) - kvaliteta i rasprostranjenost pristupa Internetu,
  • Capability (potencijal) - sposobnost države da stvara i koristi e-learning sadržaje zasnovane na kvaliteti, snazi i tradiciji obrazovnog sustava,
  • Content (sadržaj) - dostupnost informacija putem Interneta, relevantnih za sva životna područja,
  • Culture (kultura) - spremnost društva da podrži promjene potrebne za rasprostranjenu upotrebu e-learninga.
U nastavku ćemo upotrijebiti kriterije navedene za Capability kako bismo analizirali potencijal hrvatskog školstva u primjeni e-learninga.

U članku E-learning Readiness Rankings, The Economist Intelligence Unit (2003) kao elementi kriterija potencijala navode se: snaga obrazovnog sustava, tradicija u stručnom usavršavanju, stupanj pismenosti te podrška cjeloživotnom učenju. Pri razmatranju tog kriterija važno je kakav status ima obrazovanje te kakvo je proširenje obrazovanja iz klasičnih školskih okvira na poslovno okruženje i svakodnevni život.

Obrazovni sustav u Hrvatskoj brine se o odgoju i obrazovanju djece i odraslih kroz pet segmenata: predškolski odgoj, osnovnu školu, srednju školu, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih. Trajanje predškolskog odgoja je 1 godinu, osnovne škole 8, srednje škole 4 te visokog obrazovanja 3 + 2 (odnosno 4 do provođenja postupaka Bolonjske deklaracije) godine. Na slici 1 možete vidjeti u kojim dijelovima obrazovnog sustava se 2004. godine nalazilo 799.072 korisnika (Izvor: Državni zavod za statistiku - Statističke informacije, 2005.). Na slikama 2 - 4 možete vidjeti koliki dio odgovarajuće populacije je obuhvaćen obrazovnim sustavom (Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa).Slika 1. Korisnici sustava obrazovanja 2004.
Slika 2. Obuhvaćenost učenika osnovnom školomSlika 3. Obuhvaćenost učenika srednjom školomSlika 4. Obuhvaćenost mladih od 20 - 24 godine visokim školstvom


Organizacija sustava obrazovanja nije se značajnije mijenjala godinama, no u proteklih par godina počele su se dešavati organizacijske i kvalitativne promjene. Organizacijske promjene doživjelo je visoko školstvo primjenom Bolonjske deklaracije, a nakon toga su uslijedile promjene u kvaliteti i modernizaciji poučavanja u osnovnoj školi uvođenjem Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS). Uskoro bi takve promjene trebale doći do izražaja i u srednjim školama.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2005. godine "Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. - 2010." u kojem su naglašene potrebe poboljšanja kvalitete obrazovanja, upotrebe ICT-a te cjeloživotnog učenja.

Neki od prioriteta navedenih u Planu razvoja do 2010. godine su:
  • poboljšanje poučavanja i učenja u školama, razvijanje znanja i umijeća odgojiteljskoga i nastavnog osoblja te poboljšanje njihova društvenoga i materijalnog položaja,
  • razvijanje navike cjeloživotnog učenja sukladno potrebama tržišta,
  • primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije,
  • poticanje raznovrsnih pomoći u učenju, izvanškolskih djelatnosti i stvaranje ozračja koje školu čini zajednicom u kojoj se uči,
  • inovativni pristupi u odgojnom i obrazovnom procesu i usklađivanje s programima EU na svim razinama.

"U svrhu modernizacije izobrazbe u najširem smislu riječi, koristit će se informacijsko komunikacijska tehnologija (ICT), s ciljem omogućavanja cjeloživotnog učenja svim zainteresiranima, posebice onima u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju te sustavu obrazovanja odraslih. U 2005. godini započet će rad i sustavna primjena projekta "Izgradnja središnjeg eLearning portala Republike Hrvatske". (Plan razvoja, str. 11.)"

Novim inicijativama, planovima i zakonima te usklađivanjem postojećih sa zakonodavstvom EU, Vlada, nadležno Ministarstvo i ostale organizacije, odredile su smjernice razvoja koje povećavaju važnost obrazovanja, te usmjeravaju hrvatski obrazovni sustav u skladu s Europskim i svjetskim trendovima. Spomenuti eLearning portal RH još nije počeo s radom no nadamo se da će uskoro biti pokrenut i ostvariti barem dio zacrtanih ciljeva.

Istraživanje koje je proveo Portal MojPosao tijekom rujna i listopada 2005. pokazalo je da 89% poslodavaca smatra e-learning atraktivnom opcijom za učenje. Stav poslodavaca prema tvrdnji kako je ulaganje u profesionalno obrazovanje svojih zaposlenika najisplativije ulaganje, pokazuju sljedeći podaci: u potpunosti se slaže 36% ispitanika, 44% se slaže, 18% donekle se slaže, te svega 2% se niti slaže niti ne slaže.

Obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje velikim dijelom ovisi o potrebama poslodavaca, a ostvaruje se u okviru privatnih i javnih tvrtki. U onima koje slijede moderne, trendove u obrazovanju odraslih, e-learning postaje uobičajen način stručnog usavršavanja.

Informacijska pismenost je ključna kompetencija potrebna za cjeloživotno obrazovanje i kao takva istaknuta je u dokumentu "Strategija razvitka Republike Hrvatske – Hrvatska u 21. stoljeću". U koncepte suvremene pismenosti, osim informacijske ubrajaju se medijska, knjižnična, informatička i digitalna pismenost (Špiranec, 2003.).

Obzirom na nepostojanje statističkih podataka koji govore o bilo kojoj vrsti pismenosti, osim klasične, napravit ćemo približnu analizu stanja s obzirom na informatičku pismenost u osnovnim školama Varaždinske županije. Analizirana je osnovna informatička pismenost jer nju učenici osnovnih škola stječu kroz pohađanje izbornog predmeta Informatika. U Varaždinskoj županiji sve osnovne škole imaju Informatiku, informatički kabinet te učitelja informatike. U pet škola Informatika je dostupna učenicima od prvog do osmog, a u ostalih 37 škola, učenicima od petog do osmog razreda. Ograničenje broja učenika koji pohađaju informatiku je administrativno - ovisi o broju sati učitelja informatike koje je MZOŠ odobrio za pojedinu školu. Postotak uključenosti učenika u nastavu informatike po pojedinoj školi kreće se od 50% do 100%.

Učenici osnovnih škola uglavnom imaju priliku steći osnovnu informatičku pismenost, što smatramo dovoljnim za njihovo uspješno uključivanje u upotrebu e-learning sadržaja u osnovnoj školi. Naravno, očekuje se da učenici nakon stjecanja osnovne informatičke pismenosti, kroz svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, postanu i informacijski pismeni.

Što se tiče sadašnjeg stanja informacijske pismenosti u Hrvatskoj, procjenjujemo da je to ograničavajući faktor za e-learning, no pretpostavljamo da se stalnom edukacijom mlađih te ciljanom edukacijom srednjih generacija to može popraviti.

ETF (European Training Fondation) je u svojem istraživanju 2004. primijetio da ICT nije u Hrvatskoj dio obrazovanja budućih učitelja, a da je samo djelomično zastupljen u stručnom usavršavanju učitelja. Ta primjedba pokazuje na jedan od mogućih smjerova promicanja e-learninga i povećavanja spremnosti Hrvatske za e-learning.

Obrazovanjem budućih učitelja kroz upotrebu različitih modela e-learninga od kombiniranog modela do udaljenog učenja, osigurala bi se njihova spremnost za korištenje e-learninga u svakodnevnom poučavanju učenika te u osobnom stručnom usavršavanju. Na sličan način mogu se i primjeri dobre prakse - upotrebe e-learninga - uključiti u stalno stručno usavršavanje učitelja koje se organizira u sklopu Zavoda za školstvo. Obzirom da učitelji većinom imaju visokoškolsko obrazovanje (Slika 5) njihovo usavršavanje za e-learning trebalo bi biti jednostavnije provedivo.Slika 5. Struktura obrazovanja učitelja u RH


Učenici dobro prihvaćaju kombinirani model nastave i vrlo brzo usvajaju vještine potrebne za takav način učenja. Stoga bi bilo dobro podržati izradu e-learning materijala sadržajno i metodički prilagođenih određenom uzrastu učenika te takve materijale učiniti dostupnim školama (Bates, 2001.). Time bi se povećao i broj učitelja zainteresiranih za korištenje e-learninga jer većina učitelja ne može krenuti od nule u želji da primjeni suvremene metode u poučavanju.

U ovom kratkom prolasku kroz spremnost školstva za e-learning mogli smo vidjeti da su, od svih elemenata školstva, najspremniji učenici, bez obzira nalaze li se u osnovnoj ili srednjoj školi ili na sveučilištu. Nakon učenika slijede učitelji, a tek onda školska uprava koja je najmanje spremna na promjene u školstvu koje uključuju e-learning. To pokazuje da bi se promjene u školstvu, vezane uz e-learning, trebale istovremeno uvoditi i odozgo i odozdo. Učenici koji bi upotrebljavali e-learning u školi bili bi spremniji i sposobniji koristiti ga u daljnjem usavršavanju i nakon završetka formalnog školovanja. Time bismo učenike odgajali i obrazovali za cjeloživotno obrazovanje.

Pogledamo li objašnjenja kategorija (Education, Industry, Government, Society) koje je The Economist koristio u rangiranju zemalja u svojem istraživanju zaključit ćemo da bi i Hrvatska našla svoje mjesto u toj tablici, i to vjerojatno negdje u donjoj polovici. Razlozi ne uključivanja Hrvatske u to istraživanje vjerojatno su ekonomske prirode, a ne naše posvemašnje nespremnosti ili spremnosti za e-learning.

Životopis
 
Profesorica matematike i informatike, sedamnaest godina predaje oba predmeta u OŠ Veliki Bukovec. Autorica je niza udžbenika i zbirki za informatiku i matematiku za osnovne i srednje škole. Piše znanstvene i stručne članke za časopise "Edupoint", "Enter", "Matematika i škola", "Drvo znanja". Autorica je nekoliko edukativnih, multimedijalnih programa za učenje matematike te online tečaja "Logo - online učenje programiranja". Završila je E-learning akademiju, smjer Management. Od 2007. je polaznica doktorskog studija - Informatika u odgoju i obrazovanju na UFZG. Radove o e-learningu prezentirala je na nekoliko domaćih konferencija i skupova. Učenike gnjavi običnom matematikom, a uveseljava računalnom. Profesionalna zanimacija - virtualna okruženja za učenje.
 
Osnovna škola Veliki Bukovec 

Literatura
 
[1]
Poglavlje 18: Obrazovanje i osposobljavanje
Autori:Usklađivanje s EU zakonodavstvom
Izdavač:http://www.vlada.hr/zakoni/mei/cro/pog18.pdf
 
[2]
Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007.
Autori:Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Izdavač:www.e-hrvatska.hr/repozitorij/dokumenti/downloads/plan_provedbe_e-Hrvatska_za_2006.pdf
Godina:2004
 
[3]
O e-learningu, Edupoint br. 21.
Autori:Francesc Pedró
Izdavač:http://www.carnet.hr/casopis/21/clanci/1
Godina:2004
 
[4]
Portal MojPosao
Autori:http://www.moj-posao.net/
 
[5]
Centar za istraživanje tržišta
Autori:GfK
Izdavač:http://www.gfk.hr/press/2005.htm
 
[6]
Program e-Hrvatska 2007
Autori:Vlada RH
Izdavač:www.e-hrvatska.hr
 
[7]
Informacijska pismenost - ključ za cjeloživotno učenje, Edupoint br. 17.
Autori:Sonja Špiranec
Izdavač:http://www.carnet.hr/casopis/17/clanci/1
Godina:2003
 
[8]
eEurope 2005: An information society for all
Autori:Commission of the European Communities
Izdavač:http://europa.eu.int/information_society/eeurope/
Godina:2005
 
[9]
Statističke informacije
Autori:Državni zavod za statistiku RH
Izdavač:http://www.dzs.hr/
Godina:2005
 
[10]
Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. - 2010
Autori:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Izdavač:http://public.mzos.hr/Download/2005/12/02/Plan_razvoja_sustava_odgoja_i_obrazovanja__.pdf
Godina:2004
 
[11]
E-Learning Readiness Rankings
Autori:The Economist Intelligence Unit
Izdavač:http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/solutions/pdfs/eiu_e-learning_readiness_rankings.pdf
Godina:2003
 
[12]
National Report - Republic of Croatia
Autori:Berlin Summit 2003
Izdavač:http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Croatia.pdf
Godina:2003
 
[13]
Main documents
Autori:Berlin Summit 2003
Izdavač:http://www.bologna-berlin2003.de/en/main_documents/index.htm
Godina:2003
 
[14]
Upravljanje tehnološkim promjenama: Strategije za voditelje visokih učilišta
Autori:Bates, A. W.
Izdavač:CARNet/Benja
Godina:2004
 
[15]
E-Learning in Western Balkans Countries
Autori:http://www.global-learning.de/g-learn/cgi-bin/gl_userpage.cgi?StructuredContent=m130330
Izdavač:Global Learning Portal
Godina:2004
 
[16]
ETF survey: E-learning has a high potential in the Balkans
Autori:European Training Foundation
Izdavač:http://www.etf.eu.int/WebSite.nsf/Pages/F8E08D24609165C2C1256F5F005B0643?OpenDocument&LAN=EN
Godina:2004
 
[17]
National Strategies for e-Learning in Post-Secondary Education and Training
Autori:Bates, T.
Izdavač:UNESCO
Godina:2001 
  Naslov
 
 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.