Povratak

Autor(ica) članka "Dinko Babić: Internet kao pomagalo u sveučilišnoj nastavi – iskustvo jednog nastavnika" je:

Dinko Babić rođen je 1965. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađa u svom ishodišnom gradu Krapini. Godine 1990. diplomira na smjeru diplomirani inženjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMFSZ), 1994. magistrira, a 1996. godine doktorira na istoj instituciji iz područja eksperimentalne fizike kondenzirane materije. Godine 1998. usavršava se na Sveučilištu u Cambridgeu (Velika Britanija), a 1998.-2001. na Sveučilištu u Baselu (Švicarska). Od 2001. godine docent je PMFSZ-a. Uz znanstvene aktivnosti u Hrvatskoj trenutno surađuje sa Sveučilištem u Regensburgu (Njemačka).   
Dinko  Babić
Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 

Povratak

 
  Copyright © 2005. Edupoint. Sva prava zadržana.